Info

6.6.06

 

Gjennombrudd i tariffoppgjøret

Meklingen er ferdig. Forhandlingsutvalget har anbefalt forslaget. Innen 20. juni skal det ha vært gjennomført en uravstemning der medlemmene kan akseptere eller forkaste forslaget.
Før meklingen startet var utgangspunktet resultatet fra ”frontfagene”; Fellesforbundets oppgjør i verkstedene og byggfagene. Der var det to hovedsaker: Én krone i timen som generelt tillegg og vern av Avtalefestet pensjon (AFP) fram til 2010. Alle andre oppgjør bygger på dette.
Avisoppgjøret var et av de områdene der muligheten for streik var stor. Det var snakk om prinsipper som ikke ble løst i konflikten for to år siden – og som nå måtte avklares.
Dette er hovedpunktene i forslaget til ny avtale:
Forhandlingsrett om pensjon – og et garantert minstenivå.
Hittil har arbeidsgivere stått fritt til å endre pensjonsordninger. NHO har et prinsippvedtak som forbyr arbeidsgiverorganisasjoner å inngå avtaler om pensjon. Etter NJ-streiken i 2004, fikk man en garanti for at de ikke kunne gjøre noe ensidig med pensjonen i den avtaleperioden som nå er avsluttet. Det var derfor helt kritisk å få avtalebestemmelser som sikrer en forhandlingsrett.
Det ble avtalt prosedyrer for lokale avtaler og forhandlinger om pensjon. Videre ble det gitt en garanti for et minstenivå for pensjonene. Begge deler er viktige.
Minstegarantien for alderspensjon er tettest mulig under lovens øverste grense for alderspensjoner, mens den er mer uklar for uførepensjon.
Økonomi
Ut over det generelle tillegget på én krone timen (1950 kroner i året), skal det settes av 2200 kroner pr. årsverk til lokal fordeling. Blir man ikke enige om annet skal det legges ut som et generelt tillegg. Det betyr at før de lokale forhandlingene starter har alle et tillegg på 4150 kroner. Videre er skifttilleggene økt med 6%. Minstelønningene for faglærte økes med 6% mens økningen for ufaglærte er 4%.
Andre bestemmelser

- rett til dokumentasjon av realkompetanse

- avsetning av midler til kompetansegivende tiltak ved nedbemanning

- styrkete likestillingsbestemmelser

- styrket vern for eldre arbeidstaker, arbeidstakere med nedsatt helse og arbeidstakere fra etniske minoriteter

- bestemmelser mot sosial dumping, ved utsetting av arbeid og ved inn- og utleie av arbeidskraft.

- tillitsvalgte skal ha rett til å uttale seg ved nyansettelser i redaksjonell linje

Krav vi ikke fikk gjennomslag for
Det viktigste kravet vi ikke nådde fram med var retten til aksjoner i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Det er synd – for det hadde vært viktig å hatt på plass. At det er frafalt i denne omgang betyr ikke at det ikke kan prioriteres høyere ved neste korsvei.
Arbeidsgivernes motkrav
Som vanlig hadde arbeidsgiverne omfattende motkrav, med endring av arbeidstidsbestemmelser, fjerning av betjeningsretten og redusert rett til skifttillegg som de viktigste. De gjorde aldri noe alvorlig framstøt på noe av dette. Derimot ble det enighet om at for de grupper som ikke trenger arbeidstøy kan kompensasjonen for arbeidstøy legges inn i lønna.
Hele resultatet finnes på www.riksmeklingsmannen.no

Arkiv

juni 2005   september 2005   oktober 2005   januar 2006   februar 2006   april 2006   juni 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?