Info

7.3.10

 

This blog has moved


This blog is now located at http://dgk-klubb.blogspot.com/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://dgk-klubb.blogspot.com/atom.xml.

19.6.07

 

test

test

27.10.06

 

Medlemssmøte

DGK har medlemsmøte torsdag 2. november kl 15.
Mumle Gåsegg

21.9.06

 

Generelt

    * Oslo grafiske fagforening har halvårsmøte 26. oktober kl. 17 i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass. Det kan bli et mer spennende møte enn vanlig. Første punkt på dagsorden er innledning av Bjarne Håkon Hansen om aktuelle politiske saker – da kan det jo bli en spennende debatt. Etter møtet er det middag mm. De som skal på møtet må melde fra til OGF (avd850@fellesforbundet.org) innen 23.10.
    * Nye skifttider på desken, iverksettes fra uke 40.
    * Forslaget om vikarpool er overlevert ledelsen.
    * Kjell Gaarder og Kjetil Tandberg vant trekningen om stipend til IFRA.
    * Vi har fått et varsel om at fra i år skal det vi får dekket/refundert av fysikalsk behandling skattelegges som inntekt. Sammen det de andre klubbene ser vi på om det er noe vi kan gjøre med det.
    * Vi har fått et tilbud på Fellesforbundets almanakk for 2007. Du får en gratis hvis vi får beskjed før 20. september.
    * Hjemme-PC. Som kjent ble det store innstramninger på ordningen i år, men det er fortsatt mulig å bruke den for kjøp inntil 10000 kroner. Bedriften er foreløpig ikke interessert i å gå inn på dette (for mye å passe på, papirarbeid osv). Hvis det er noe folk er interessert i vil vi presse på overfor bedriften, men da må dere si fra.
    * Spennende seminar om Palestina, Håndverkeren kommende helg. Mer info: www.palestina.no 

 

Årsmøte i DGK

Vårt årsmøte finner sted lørdag 25. november kl. 14 i Teaterkjelleren. Nærmere innkalling kommer.

 

Vellykket seminar

I helga gikk årets DGK-seminar av stabelen. Vi var førti deltakere. De første tilbakemeldingene var veldig positive. Susan og Mette sørget for et knirkefritt gjennomført seminar med fart og spenning, sosialt sammensveisende og morsomt.

Fredag ettermiddag og spesielt lørdagen ble det et temmelig intenst program. Innledere var Anne Aasheim, Ole Kahrs og Erlend Futsæter fra Bearing Point og Knut Ø. Tellef Hansen fra DeFacto var møteleder og pådriver.

Naturlig nok var det Anne Aasheim som fikk flest spørsmål i debatten – og som også hadde de mest spennende meldingene. Dermed ble også mesteparten av debatten fokusert på konkrete saker i Akersgata.

I debatten etter lunsj var spørsmålet: hva skal være klubbens strategi i denne situasjonen. Det var enighet om at nå har vi et handlingsrom vi må gripe. Vi må være aktive på banen, komme med forslag og fremme våre posisjoner. Innspillet går i første omgang til klubbstyret, men konkrete tiltak må komme.

På slutten av møtet ble det orientert om debatten som nå har kommet i gang innenfor Transportarbeiderklubben. De diskuterer en overgang til Grafisk i Fellesforbundet. De kommer vel til å bestemme hva de vil i løpet av neste år. 

6.6.06

 

Gjennombrudd i tariffoppgjøret

Meklingen er ferdig. Forhandlingsutvalget har anbefalt forslaget. Innen 20. juni skal det ha vært gjennomført en uravstemning der medlemmene kan akseptere eller forkaste forslaget.
Før meklingen startet var utgangspunktet resultatet fra ”frontfagene”; Fellesforbundets oppgjør i verkstedene og byggfagene. Der var det to hovedsaker: Én krone i timen som generelt tillegg og vern av Avtalefestet pensjon (AFP) fram til 2010. Alle andre oppgjør bygger på dette.
Avisoppgjøret var et av de områdene der muligheten for streik var stor. Det var snakk om prinsipper som ikke ble løst i konflikten for to år siden – og som nå måtte avklares.
Dette er hovedpunktene i forslaget til ny avtale:
Forhandlingsrett om pensjon – og et garantert minstenivå.
Hittil har arbeidsgivere stått fritt til å endre pensjonsordninger. NHO har et prinsippvedtak som forbyr arbeidsgiverorganisasjoner å inngå avtaler om pensjon. Etter NJ-streiken i 2004, fikk man en garanti for at de ikke kunne gjøre noe ensidig med pensjonen i den avtaleperioden som nå er avsluttet. Det var derfor helt kritisk å få avtalebestemmelser som sikrer en forhandlingsrett.
Det ble avtalt prosedyrer for lokale avtaler og forhandlinger om pensjon. Videre ble det gitt en garanti for et minstenivå for pensjonene. Begge deler er viktige.
Minstegarantien for alderspensjon er tettest mulig under lovens øverste grense for alderspensjoner, mens den er mer uklar for uførepensjon.
Økonomi
Ut over det generelle tillegget på én krone timen (1950 kroner i året), skal det settes av 2200 kroner pr. årsverk til lokal fordeling. Blir man ikke enige om annet skal det legges ut som et generelt tillegg. Det betyr at før de lokale forhandlingene starter har alle et tillegg på 4150 kroner. Videre er skifttilleggene økt med 6%. Minstelønningene for faglærte økes med 6% mens økningen for ufaglærte er 4%.
Andre bestemmelser

- rett til dokumentasjon av realkompetanse

- avsetning av midler til kompetansegivende tiltak ved nedbemanning

- styrkete likestillingsbestemmelser

- styrket vern for eldre arbeidstaker, arbeidstakere med nedsatt helse og arbeidstakere fra etniske minoriteter

- bestemmelser mot sosial dumping, ved utsetting av arbeid og ved inn- og utleie av arbeidskraft.

- tillitsvalgte skal ha rett til å uttale seg ved nyansettelser i redaksjonell linje

Krav vi ikke fikk gjennomslag for
Det viktigste kravet vi ikke nådde fram med var retten til aksjoner i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Det er synd – for det hadde vært viktig å hatt på plass. At det er frafalt i denne omgang betyr ikke at det ikke kan prioriteres høyere ved neste korsvei.
Arbeidsgivernes motkrav
Som vanlig hadde arbeidsgiverne omfattende motkrav, med endring av arbeidstidsbestemmelser, fjerning av betjeningsretten og redusert rett til skifttillegg som de viktigste. De gjorde aldri noe alvorlig framstøt på noe av dette. Derimot ble det enighet om at for de grupper som ikke trenger arbeidstøy kan kompensasjonen for arbeidstøy legges inn i lønna.
Hele resultatet finnes på www.riksmeklingsmannen.no

20.4.06

 

Medlemsmøte

20. april kl. 15.30 på Håndverkeren.

26.2.06

 

Medlemsmøte

DGK har medlemsmøte for alle medlemmer i Akersgata tirsdag 28. februar kl. 15.30 i Mumle Gåsegg.

Vi tar opp alle aktuelle saker både internt og i forhold til Orkla-planene.

Arkiv

juni 2005   september 2005   oktober 2005   januar 2006   februar 2006   april 2006   juni 2006   september 2006   oktober 2006   juni 2007   mars 2010  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?